Ön offline van

Az Auchan Korzó Alapozó Kérdőív 2022. Adatkezelési Tájékoztatója


A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43) és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint közös adatkezelő ("Adatkezelők") által szervezett Auchan Korzó Alapozó Kérdőív 2022. keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.


1. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

1.1. Az Adatkezelők az alábbi adatokat anonimizálják és statisztikai célból kezelik:
  • nem;
  • életkor;
  • Melyik településről érkezett? kérdésre adott válasz;
  • „Hallott már az Auchan Korzó márkáról?” kérdésre adott válasz;
  • „Ismeri az Auchan Korzó márkanagyköveteit?” kérdésre adott válasz;
  • „Melyik Auchan Korzóra szokott a leggyakrabban látogatni?” kérdésre adott válasz;
  • „Milyen gyakran szokott vásárolni valamelyik Auchan Korzón?” kérdésre adott válasz;

1.2. Az Adatkezelők az alábbi adatokat az auchankorzo.hu weboldalhoz kapcsolódó hírlevélküldés céljából kezelik:
  • név;
  • e-mail cím;

2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a 1.1. pontban meghatározott adatokat az Adatkezelők 2022. augusztus 15. napján olyan módon anonimizálják, amelynek következtében az érintett többé nem azonosítható. Az érintett az anonimizálás napjáig tudja a hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők a 1.2. pontban meghatározott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig vagy az adatbázisból való törlésig, a kettő közül a korábbi időpontig kezelik.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az 1. pontban meghatározott adatokat érintő adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek az 1.1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.

Az Érintett az auchankorzo.hu weboldal felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatójának elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek az 1.2. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az aucankorzo.hu weboldal adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint kezeljék.
Az auchankorzo.hu weboldal felhasználási feltételei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.auchankorzo.hu/hu/felhasznalasi-feltetelek
Az auchankorzo.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.auchankorzo.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato


4. Az Érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak az érintettnek arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. Az Érintettnek jogában áll az 1.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők az érintett részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelők csak a Microsoft Forms-on beküldött válasz megjelenését tudják visszavonni.

Ezen kívül az érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az Érintett bírósághoz fordulhat.5. Adatbiztonság

Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Microsoft Forms tárhelyeken tárolt adatokért a Microsoft adatvédelmi szabályzatai az irányadók.


6. Az Adatkezelők az adatokat EU-n kívüli országbeli harmadik fél részére nem továbbítják.


7. Az Adatkezelők az adatkezelés tekintetében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Microsoft Corporation
székhely: One Microsoft Way, 98052 -Redmond, WA, USA
tevékenység: tárhelyszolgáltatás


8. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.


9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre.

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelőkkel szemben.

A NAIH elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;
telefonszám: +36 1 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu.


10. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.


Budapest, 2022. augusztus 10.


Ceetrus Hungary Kft és NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelők