Ön offline van

Auchan Korzó Évszakok Crystal Nails Nyereményjáték hivatalos Részvételi Játékszabályzata

Auchan Korzó Évszakok Crystal Nails Nyereményjáték hivatalos Részvételi Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője
Az Auchan Korzó Évszakok Crystal Nails Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint adatkezelő és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat is a Szervező végzi.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: "Játékszabályzat") automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: "Facebook profil") rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (a továbbiakban: "Rajongói oldal") megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerinti kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:
A Játék [2021. február 17 (szerda ) 13 óra 00] perctől [2021. február 24. napja (szerda) 13 óra 00] percéig tart.

4. A Játék menete
4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Auchan Korzó Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/korzoauchan/) majd ott, a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat az, hogy a Játékos kommentben megírja a posztban szereplő kérdésre a helyes választ. A Játékos a választ megtalálja az Auchan Korzó weboldalán (www.auchankorzo.hu).
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a poszt alatt komment formájában kell válaszolnia.
A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Szervező sorsolás útján 3 db nyertest választ ki.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5. Nyertes kiválasztása
A Játék lezárását követően 3 db nyertes (a továbbiakban: "Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:
A Nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező a beküldött érvényes kommentek közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsol. A sorsolás időpontja: [2021. február 24. (szerda) 14:00]. A Szervező a Nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. A Nyeremény
6.1. Az 3 db Nyertes fejenként 1 darab ajándékcsomagot ("Nyeremény”) nyer, amely a következőket tartalmazza:
•    1 db beautiful blossom kéz-és testápoló - magnolia 250ml
•    1 db cuticle oil - coconut green
•    2 db reszelő
•    1 db beautiful blossom kéz-és testápoló - magnolia 30ml
•    1 db levendulás testápoló 245ml
A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.
A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át Nyereményét.
6.2. Nyeremény átvétele
A Nyertes a Nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervező a Nyertest a Nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítja a Nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezővel az info.hungary@nhood.com e-mail címen, a Nyertes kisorsolását követően 72 órán belül, majd a Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az info.hungary@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervező részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.
Ha a Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.
6.3. Nyeremény kézbesítése
A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti.
A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertes nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező nem oszt szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Nyertes nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertes Játékban szereplő kommentjét a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervező kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője a Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info.hungary@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Budapest, 2021. február 17.NHOOD Services Hungary Kft.
Szervező

 
Auchan Korzó Évszakok Crytsal Nails Nyereményjáték hivatalos Részvételi Játékszabályzata

A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: "Adatvédelmi Szabályzat") irányadó a NHOOD Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") által szervezett Auchan Korzó Évszakok Crytsal Nails Nyereményjáték  ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

1.) A kezelt személyes adatok köre
A Játékban történő részvétel során a Játékos a következő személyes adatait bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére:
· Profil név
· Profil kép
A Nyertesnek ezen felül a következő adatait is meg kell adnia:
· Teljes név
· Profil kép
· Születési dátum
· E-mail cím
· Telefonszám
· Szállítási cím
Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni.
2.) Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).
3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos a Játékszabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint kezelje.
4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll a 3.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.  Az Adatkezelő a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelő csak a komment megjelenését tudja visszavonni, a Játékos saját közösségi fiókjaikért maga felel, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségét.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
5.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.
6.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelő nem felelt meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.  postai címre.
Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben.
7.) Egyéb rendelkezések
Jelen Adatvédelmi Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2021. február 17.


NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelő