Ön offline van

Az Auchan Korzó Karácsonyi  Nyereményjáték 2022 Hivatalos Részvételi Játékszabályzata


1. A nyereményjáték szervezői

Az Auchan Korzó Karácsonyi Nyereményjáték 2022 ("Játék") szervezői a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43; "Szervező1") és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; "Szervező2") (Szervező1 és Szervező2 együttesen: "Szervezők"). A Játékhoz a Nyereményt a Szervező1 biztosítja, míg a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező2 végzi. Szervezők a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést mint közös adatkezelők végzik a Játék jelen hivatalos játékszabályzata ("Játékszabályzat") és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") alapján.

A Játékban való részvétel a Játékszabályzatnak és az Adatkezelési Tájékoztatónak az automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervezők általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően jár el.

A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a Játékszabályzatban, az Adatkezelési Tájékoztatóban, meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeljék, illetve adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022. december 7. (szerda) 9 óra 00 perctől 2022. december 11. (vasárnap) 20 óra 00 percig tart.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez a Játékosnak a budaörsi vagy a dunakeszi, vagy a soroksári, vagy a kecskeméti Auchan Korzón lévő hostessek által feltett kérdésekre kell válaszolnia és fel kell iratkoznia az Auchan Korzó hírlevelére és el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban, a fentiekben leírtakat maradéktalanul teljesítenie kell.


A Szervezők sorsolás útján 10 db nyertest választanak ki.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják.


5. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 10 db nyertes (együttesen: "Nyertesek", külön-külön: "Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A Nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervezők a 4. pontban meghatározottak teljesítői közül, számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2022. december 13. (kedd) 10:00.

A Szervezők a Nyertesek kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályzat 6.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

6. A Nyeremény

6.1. A Nyertesek fejenként 1 darab 10 000 Ft értékű Auchan Korzó ajándékutalványt ("Nyeremény”) nyernek.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervezők a változtatás jogát fenntartják. A Szervezők rögzítik, hogy felelősségük kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük.

A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.2. Nyeremény kézbesítése

A Nyertesek a Nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
Szervezők a Nyerteseket a Nyereményről elektronikus úton értesítik a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), amelyben felszólítják a Nyerteseket, hogy lépjenek kapcsolatba a Szervezőkkel az info.hungary@nhood.com e-mail címen, a Nyertesek kisorsolását követően 48 órán belül, majd bármelyik Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül az info.hungary@nhood.com-ra üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervezők részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervezők észlelik, hogy bármelyik Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem kézbesíthető részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervezők által.

Ha bármelyik Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy valamelyik Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

A Nyertesek csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át Nyereményüket.

A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertesekkel a Szervezők e-mailben egyeztetik. Szervezők a Nyereményt futárszolgálat útján kézbesítik a Nyertesek részére.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


7. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező1 vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező1 a Nyertesek nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyerteseket terheli.


8. Vegyes rendelkezések

A Szervezők, illetve tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervezők nem osztanak szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) osztanak ki, amennyi a Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők publikálják a Nyertes nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervezők kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.


Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatják vagy visszavonják külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve felfüggesszék vagy kizárják a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők rögzítik, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervezők indítják. Az adatszolgáltatás a Szervező2 részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info.hungary@nhood.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Mellékletek:
1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató


Budapest, 2022. december 5.


Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft.
Szervezők

1.sz.melléklet:
Az Auchan Korzó Karácsonyi Nyereményjáték 2022 Hivatalos Adatkezelési Tájékoztatója


A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a Ceetrus Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-342263; adószám: 13506135-2-43) és a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint közös adatkezelő ("Adatkezelők") által szervezett Auchan Korzó Nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.


1. A kezelt személyes adatok köre

A Játékban történő részvétel során a Játékos a következő személyes adatait bocsátja az Adatkezelők rendelkezésére:
  • Név
  • E-mail cím


A Nyerteseknek ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:
  • Teljes név
  • Születési dátum
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Szállítási cím

Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni.


2. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.


3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők hozzáférjenek a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék.


4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll a 3.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelők a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán az Adatkezelők csak a komment megjelenését tudják visszavonni, a Játékos saját közösségi fiókjaikért maga felel, az Google szerverek által tárolt adatokért Adatkezelők kizárják a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


5. Adatbiztonság

Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.


6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre.

Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelőkkel szemben.

A NAIH elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;
telefonszám: +36 1 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.;
honlap: www.naih.hu.


7. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


Budapest, 2022 december 5.


Ceetrus Hungary Kft és NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelők